یکشنبه 8 اردیبهشت 1398
13:34 165
عاشیق معصوم حیدریان – عثمانلی دیوانی
13:34 165
عاشیق چنگیز بی ریا – گوزل وطن
13:34 165
شهید شفیع زاده
13:34 165
عکس های ارسالی مخاطبان محترم برنام گئجه لر دوشنبه 9 اردیبهشت