یکشنبه 25 آذر 1397
13:34 165
مسابقه مجری گری گئجه لر یکشنبه 25 آذر قسمت دوم
13:34 165
مسابقه مجری گری گئجه لر یکشنبه 25 آذر قسمت اول
13:34 165
عکس های ارسالی مخاطبین محترم گئجه لر
13:34 165
سنی دئیللر – پایان نامه