یکشنبه 12 اسفند 1397
13:34 165
مسابقه مجری گری یکشنبه 12 اسفند قسمت دوم
13:34 165
مسابقه مجری گری یکشنبه 12 اسفند قسمت اول
13:34 165
عاشیق محمود جهانگیری – دمیر گوزللمسی
13:34 165
عاشیق سخاوت کریمی – دوبیتی
13:34 165
عکس های ارسالی مخاطبان محترم برنامه گئجه لر یکشنبه 12 اسفند 1397