چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398
13:34 165
عکس های ارسالی مخاطبان محترم برنامه گئجه لر چهارشنبه 4 اردیبهشت
13:34 165
عاشیق چنگیز بی ریا گوزل وطن
13:34 165
آیت الله ملکوتی
13:34 165
اورتا ساری تل عاشیق جواد محرمی